Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke

Jeden zo základných výkazov podvojného účtovníctva, ktorý dopĺňa súvahuvýsledovku podrobnejšími a hlbšími informáciami o jednotlivých zložkách aktív, pasív, nákladov a výnosov. Ide napr. o informácie o pohľadávkach a záväzkoch podľa doby splatnosti, o počte zamestnancov, o stave a pohybe majetku, jeho poistení a pod. „Poznámky“ obsahujú aj presnejšie údaje o tzv. „podsúvahovej evidencii“. Firmy, ktoré majú povinnosť auditu, v rámci poznámok vyhotovujú aj tzv. „výkaz cash flow“.

 

Poznámky k účtovnej závierke tvoria súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.